چرا من و پیدا کردی دردمو صد تا کردی دل بیچاره که بیمار نبود

پرنده ای بود و گرفتار نبود سایه بون رو سرش گوشه دیوار نبود

آخه بابا پیرت بسوزه عاشقی تو که من و رسوا کردی مشت من و وا کردی تو این همه در به درآ

چرا من و پیدا کردی دردمو صد تا کردی تا پا گذاشتی تو دلم خونه خرابم کردی

افسانه ای در گوش من خوندی و خوابم کردی نقش بر آبم کردی