آخه چشات یه سر داره هزار سودا

چه قشنگه عشق ما دو

تا نمیشم بیدار از این رویا