متن آهنگ آرون افشار آرام آرام

 

آرام آرام آرام آرام دل ز من بردی ای یار تا من هستم

تا من هستم از چه میترسی ار یار ریتم قلبم را نامنظم کرد

آن زیبایی تو از دل باران آمدی ای عشق

ای چشمت زندانم عشقت شد جانم

عاشق میمیرم عاشق میمانم من غرقم در عشقت

شیرین است مهرت خواب از من دور است  شبها از فکرت

میمانم میمانم میمانم آنسوی جهان در قلبم تو بمان

ای چشمت زندانم عشقت شد جانم

عاشق میمیرم عاشق میمانم

من غرقم در عشقت شیرین است مهرت

خواب از من دور است  شبها از فکرت