نگام افتاد چن بار به صورتت انگار دل من اروم میشد

با ریز نگاهت هر بار

آرزوم این بود فقط یه بار دگ ببینمت

انگار خدا خواسته که من چشمایه تورو ببینم هی

آروم میکنی حاله بد منو

میدونی تو تکی آروم جون من چشام خیره به چشای تو میشه

عاشقت میشم تو نگات درمون من

خودت میدونی انقدر میخوامت