بابا افتاده ام دگر ز پا بابا دلم شده ماتم سرا بابا

دیدم سرت بر نیزه ها بابا بابا افتاده ام دگر ز پا بابا

دلم شده ماتم سرا بابا دیدم سرت بر نیزه ها بابا