آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده

ای حرمت ملجاء درماندگان دور مران از در و راهم بده

ای حرمت ملجاء درماندگان دور مران از در و راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده رضا جان