آهای غمی که مثلِ یه بختک

رو سینه ی من شـده ای آوار

از گلــوی من دستـاتو بــردار

دستــاتو بردار از گلــوی من

از گلوی من دستـاتو بردار

دستــاتو بردار از گلــوی من

از گلوی من دستـاتو بردار

دستــاتو بردار از گلــوی من

از گلوی من