بی وفایی کرده ای نمیبینی وفایی

خدایا عاشقی کردم نداره دل گناهی 

 حالا من موندمو این همه عکس یادگاری

بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی 

♪بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی