آی بالام گول بالام گئجلریم کدر ای عزیز من ای گلم شبهام پر از غمه

آی بالام گول بالام عاشکیمیز اولدی هدر ای عزیز من عشق ما بیهوده شد

گئجلری گزیوروم سنی بولامیوروم شبها میگردم ولی تورو پیدا نمیکنم

آی بالام گول بالام آغلاتما یئتر یئتر