متن آهنگ محسن ابراهیم زاده احسان مطلق

 

جهان را با نسیم پرچم سرخت تکان دادی

تو با جون دادنت بر هر امید مرده جان دادی

به خاک افتادی و تاریخ با افتادنت برخواست

زمین‌ افتادگان‌ را اشتیاق آسمان دادی

چگونه از تو ای احسان مطلق دست بردارم

که حتی دشمنت را هم در آغوشت امان دادی

در آغوشت امان دادی

کسی از محضر تو دست خالی برنمیگردد

گواه من گواه من عقیقی که به دست ساربان دادی

کسی از محضر تو دست خالی برنمیگردد

گواه من عقیقی که به دست ساربان دادی

تو در گودال هم تنها به فکر اینو آن بودی

عبایت را به این دادی قبایت را به آن دادی

تو در این اربعین‌ها محشر کبری بپا کردی و

راه قبله را آنگونه که باید نشان دادی نشان دادی