باید تو رو پیدا کنم شاید هنوزم دیر نیست تو ساده دل کندی ولی

تقدیر بی تقصیر نیست  با اینکه بی تابه منی بازم منو خط میزنی

باید تو رو پیدا کنم تو با خودت هم دشمنی

کی با یه جمله مثله من میتونه آرومت کنه