چه چشمای قشنگی داری دختر

تو هم یاری و هم دلداری نرو بیرون بهم میریزه کوچه

بشین خونه مگه بی کاری دختر

خدا هر کاری میتونسته کرده تو یه شاهکار بی تکراری دختر

نرو بیرون بهم میریزه کوچه بشین خونه مگه بی کاری دختر

بشین خونه مگه بی کاری دختر