بیزارم کردی لو لای دنیایارکت ها

کو مبارکت بو کاسه کویست جمع که و اره بچو

اخه ظالم بدیم ارات چه بی او غریبه چی بیتر و ایمه

هر چی زجر کیشامکاش و سرت بای گر یکی تر چیدو ولام نوسای