ولی رفتی تو باز پیه بخت خودت آروم و بیصدام

فقط به من بگو دل سنگت نسوخت برای من چرا

آخ آخ بی وفام تورو باختم کجام اگه مردم برو سر خاکم نیا

تو نیستی بغض تو نشسته تو گلوم وتا نمیشه چرا

تو نیستی و غمت نشسته پیش روم نمیره هیچ کجام