تا اومدی چه خبری شدو  یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم 

تو واسه منی حرف بزن باهام دست بکش رو سرم

اونیکه واقعی عاشقته منم منم منم یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم

تو واسه منی حرف بزن باهام دست بکش رو سرم

اونیکه واقعی عاشقته منم منم منم 

فهمیدن با توام همه  تکلیفم با تو روشنه