یه ماهه آواره ام تو ماتمِ محرمت آقا من پیرهن مشکی یه ماهه که تنمه

خش داره صدام دلیلشم حسین گفتنمه چی میشد منم

صدا میکردی و میومدم کم تو این شبا برا غم تو سینه نزدم

چی میشد منم تو اربعین بین الحرمین خسته و زخمی بیام

بگم دخیلک یا حسین