متن آهنگ اره یاغی گری ره بشتمه کنار

 

اره یاغی گری رهِ بشتمه کنار ، اره ساغی گری رهِ بشتمه کنار

دستمالِ یزدی جان دادا ، اره چاقو کشی ره بشتمه کنار

اره خط بکشیمه خطِ قرمز ، دیگه خلاف نکمه دادا هرگز

اره خط بکشیمِ دور خلاف ، اره شی قمه ره هاکردمه غلاف

اره یاغی گری ره بشتمه کنار ،اره ساغی گریِ ره بشتمه کنار

دستمال یزدی جان دادا ، اره چاقو کشی رهِ بشتمه کنار

هر چی رفیق دارمه دم زندون گرفتار ، یکی منتظر حکمِ یکی منتظر دار

یکی حبس ابد بییته یکی بی ملاقاتی ، اره این سرگذشتِ من و امسال منِ یار

هر چی رفیق دارمه دم زندون گرفتار ، یکی منتظر حکمِ یکی منتظر دار

یکی حبس ابد بییته یکی بی ملاقاتی ، اره این سرگذشتِ من و امسال منِ یار

هر کس بیمو دنیا هرگز نیه یاغی ، هر کس به طریقی بورده به راهی

یکی از رفیق بد یکی خودش مقصر ، چنده خوبه بیریم عبرت ما از این شعر

اره عمر و جوونیم بهیه چه راحت فنا ، اره خدا دونه ندیمه لذت دنیا

اره لحظه جان دادن شی مار دنیویمه ، ندومه اسیر عهد کدوم زندون دهیمه

اره ساغی گری ره بشتمه کنار ، دیگه چاقو کشی ره بشتمه کنار

دستمالِ یزدی جان دادا ، دیگه قمه کشی ره بشتمه کنار