نگی که نگفتم زمین میچرخه و میرسیم به هم

بپا که نیوفتم رو دنده ای که عاشقت بشم

نگی که نگفتم اگه بری تو دیوونه میشم و من روی تو قفلم

نباشی پیشم و عاشق کی شم

یه ستاره توی آسمون واسه منو تو نشون نگی که نگفتم

از تو بهترم مگه داریم ما که از این حرفا نداریم