حال من بی تو بسان حال یک آواره غمگین است تو نبودی و ندیدی که دل

بیچاره غمگین است تو ولی دور از منو دور از تمام دورترهایی

تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی بی چراغ شبگرد کاش چراغت بودم

کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم