از خون جوانان وطن لاله دمیده

از ماتم سرو قدشان سروها خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده

گل نیز چون من در غمشان جامه دریده