متن آهنگ از زمانی که تورا بین خلایق دیدم

 

از زمانی که

تو را بین خلایق دیدممثل یک فاتح مغرور به خودم بالیدم

عشق یکبار به من گفت

برو گفتم چشم عقل صد بار به من گفت نرو نشنیدم

پدرم هی وصیت کرد

که عاشق نشوم تو چه کردی

که به گور پدرم خندیدم