شده ام اونیکه باید با تو به غم و غصه بخندم

تو مال منی حاضرم اینبار با کل جهان شرط ببندم

میرقصم و شادم به هوایت جانم به فدایت

رحمی کن و بنگر که دل و دیده چگونه افتاده به پایت

از عالم و آدم سری طوری که تو دل میبری

عاشقترین عاشق منم زیبایی دنیا تویی