از ما که گذشت الهی هیچ کس از سفر جا نمونه

از ما که گذشت الهی هیچکی دیگه تنها نمونه

دلم بد جوری شکست هر کاری کردم نشد که برم

آقا این همه زائر زیادی بودم نبردیم حرم

می ترسم حسین به دنیا اعتمادی ندارم

می ترسم حسین سرم رو رو ضریحت نذارم