متن آهنگ ممیز از من دور شو

 

از من دور شو یه کم فاصله بگیر

یه کم اونورتر با فاصله بشین 

یه جای دور فارغ از زمین دیدم یه لکه نور

توو اوج افسردگیم

کمکی نکرد هیچ نمک رو زخم بود

یه نور که بازتابش سراسر غم بود

عمیق ترین نقطه شو دیدم من از دور

سیاه و منفور اصا انگار

کم کم آروم بهم نزدیک شد

انگاری سیاهی شب بهم تزریق شد

آخراش با زور بهم تحمیل میشد

روحم داشت جلوش تسلیم میشد

داد زدم داد زد قدم زدم راه رفت

رفت خودمم از یاد روحمم باختم

پس تو مثه من نشنو

از یه سری پلا رد نشو

من خودم دیدم تهشو

ولی تو دیگه توو چاه نیا

هر کسو باور نکن