متن آهنگ از یاد ببردی تو مگر قول و قراره

 

♪♫ بنفشه گول بیرون بامو بیاد باور تی عهده

♪♫ بوگوفته بی وقت بهار آیم تی ور با خنده

♪♫ گولبارانه سبزانه سر قاصد بوبو بنفشه

♪♫ فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده

♪♫ از یاد ببردی تو مگر قول و قراره

♪♫ ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره

♪♫ از یاد ببردی تو چره قول و قراره

♪♫ ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره

♪♫ دنیا بجا نمانه غیر از وفا چی مانه

♪♫ چوم نرگسا دوخوانه دیم سورخه گولا مانه

♪♫ دارم ترا ده غم نارم می نازنین ناز دانه

♪♫ خدایا دختر رشتی قشنگه

♪♫ سفید و سورخه و سبز و رنگ برگه

♪♫ ولی با آن همه حسن خودا داد

♪♫ دلی در سینه داره مثل سنگه