متن آهنگ پیمان ابوطالبی اسطوره

 

من دلم لک زده لبخند تو را آن نگاه های خوشایند تو را

نتوان یافت همانند تو را

زیبای بی همتای من

آن نگاه ناب لرزه افکنت رنگ رخساره و روح بدنم

چشم محشر رخ ماه جان و تنم

برده دل زیبای من

اسطوره ی جذاب من ای عشق عالم تاب من

تمام انتخاب من زیبای بی چون و چرا

ای دلبر محجوب من عاشق کش محبوب من

ای تو نگار خوب من میخواهمت با دل تو را 

زندگی نوح کنار تو کم است

بروی سهم دل من ماتم است

همچو تو چن تا مگر در عالم است

میخواهمت از عمق جان

عشق تو اول مرا دیوانه کرد

بعد هم با این جهان بیگانه کرد

وارد دنیای شاعرانه کرد پیش منه تنها بمان

اسطوره ی جذاب من ای عشق عالم تاب من

تمام انتخاب من زیبای بی چون و چرا

ای دلبر محجوب من عاشق کش محبوب من

ای تو نگار خوب من میخواهمت با دل تو را