اسمت کوتمه ولای ملم قشنگ و بان شارگم

تا دیزل آباد هامه پات قسم و گیان دالگم

چاوت پیک سنگینیگه

کر خوب و پا دراری