می پرسم از خودم چه روزگاریه چه روزگاریه

اشک تو چشام بود

یه عکس مبهم از تو توی یادمه

به هر کی خیره شم میگم چقدر شبیه خاطراتمه

بغض می کنم به یاد لحظه های تلخ آخرم