چندشت نمیشه این خورده ها بهت دست میزنن

ببین من اخر خطم سیاه مستی منم اخرین حرفم این بود خدا ازت نمیگذره

هر چقدر بهت دادن نه نگیا بگیر خره بگیر که واسه همون پوله از ما دل کندی

چون که من بچه پایین بودم ما رو ول کردی هوا گرمه تو هم لنگ باغ و استخری