الان که وابستت شدم میذاری میری الان که میخوامت ازم بیزاری سیری

الان که دنیای تو دنیامو عوض کرد  الان که مجنونم کجا میذاری میری 

بیچاره فرهاد بیچاره شیرین بیچاره من با این حال غمگین 

بیچاره لیلی بیچاره مجنون  بیچاره من که دادم به پات جون

دیگه این رابطه در حال فروپاشیه