با تو حالی داشتم همه چی زود میگذشت

آره یادگاری جاش هست چرا نمیبینی دستامو نمیگیری

دیگه پیش من نمیشینی مثه بقیه واسم نمیمیری

بیا بازم سر راهم بینمون هر چی بشه بازم دوست دارم

هر چی میخوام بگم نره دلو از جا نکنه بدون اون حالم بده