متن آهنگ محمد سربندی الله

 

ای خدا درد دلوم درمون نداره رو سروم از آسمونت غم میباره

چشم به راه موندوم یه عمره ای خدایا یکنفر یک خبر از یاروم بیاره

یکنفر یک خبر از یاروم بیاره

توی تنهایی شدوم پیر ای خدایا گشته یوم از زندگی سیر ای خدایا

توی زندون چشاش قلبوم اسیره این دلوم داره چه تقصیر ای خدایا

این دلوم داره چه تقصیر ای خدایا

الله الله الله دلتنگ یاروم الله الله الله الله هر شب میاروم الله

الله الله الله چی بود گناهوم الله الله الله الله صبروم سر اومد الله

الله الله الله یاروم نیومد الله الله الله الله یاروم نیومد الله

دلبروم رفته دلوم آروم نداره از غمش هر شو چشام بارون میباره

توی تنهایی اسیر غم و دردوم مرهم دردوم فقط جامه براروم

آی براروم آی براروم بریز جام شرابوم که حال دل خرابه

آی براروم آی براروم بشو مرهم دردوم که این لحظه عذابه

الله الله الله دلتنگ یاروم الله الله الله الله هر شب میاروم الله

الله الله الله چی بود گناهوم الله الله الله الله صبروم سر اومد الله

الله الله الله یاروم نیومد الله الله الله الله یاروم نیومد الله