متن آهنگ راغب الهی

 

الهی از کوی تو بیرون نشود

پای خیالم نکند فرق به حالم

چه برونی چه بخوانی چه به اوجم

برسانی چه بخاکم بکشانی

نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدا را ننازی به نگاهی

آه الهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی

نشینم پشت دیوار چو گدا بر سر راهی

کس بغیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی الهی

باز کن در باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی