اگه که من بدم اگه که خدا زدم اگه تو میری بهشت این باشه سرنوشت

تو خوب و ما بد و زشت اگه حقو رفیقت اینجوری نوشته

من پ به عشقت که فقط واسه رفتن به بهشته

اگه ما بدا مثل شما خواستیم خوب باشیم نشد بشه نشد

نشد ما تر و تمیز و گل و محجوب باشین نشد بشه

چه انتظاری از یه آدم محکومه که خواست خوب باشه نشد بشه