امان امان امان امان دنیا هر نامرد زرنگ هاکرده

وه اسباب بازی ره تفنگ هاکرده امه جا سر جنگ دارنه زمونه

عشق لاتی شال پلنگ هاکرده عشق لاتی شال پلنگ هاکرده

امان امان امان دل پر درده