تو میگی یه وقتا گاهی پیش میاد یه اشتباهی

نه دیگه دیگه نمیشه واسه تو نمونده راهی

تو میگی یه وقتا گاهی پیش میاد یه اشتباهی

نه دیگه دیگه نمیشه واسه تو نمونده راهی