امشب چه زیبا بود زیبا نگار من کنار ما بود چه ذوقی و شوقی

از دیدن رویش در دل به پا بود عزیز رویاهام همه وجودش مهر و صفا بود

عزیز رویاهام همه ی وجودش مهر و صفا بود

واسه منه تنها برگشت دوبارش لطف خدا بود