امشب از خود بی خودم شر میکنم هرکی بیاد سمت تو

بده به من دستتو همسفر قلب من بگو کی دوسم داره قد تو

من بمونم یا نمونم بخودت بستگی داره

نرو هر جمعی رو بی من بگو عشقم نمیذاره