متن آهنگ امه خشک کیله روزی او کفنه

 

جان دلبر خوامه امشو مست هاکنم دنیاره قفس هاکنم

تا وقتی بی حس هاکنم ، جان دلبر خوامبه امشو زار بخونم از دوری یار بخوندم

امه خشک کیله روزی او کفته یار تاریک خنه روزی سو کفنه

امه کوچه روزی عروسیم بونه هرکسی ره دل بندی یک روزی شونه

های امان امان امان جان دلبر امشو چسه روز نبونه

هیچکی مه دلسوز نبونه مثال دیروز نبونه

جان دلبر شاه بیمه کنیز بیمه مگه ته عزیز نهیمه چه رنگ پاییز بیمه

امه خشک کیله روزی او کفته یار تاریک خنه روزی سو کفنه

امه کوچه روزی عروسیم بونه هرکسی ره دل بندی یک روزی شونه

های امان امان امان جان دل هادایی پس بیتی در امونی پس بیتی