آن یار کز او خانه ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود

دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره ندانست که یارش سفری بود

تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد تا بود فلک شیوه او پرده دری بود

منظور خردمند من آن ماه که او را