میرفتم از دست میرفتی از قصد سوزوندیم و دودش توو چشمای خودت رفت

 اونم ولت کرد رفتو لهت کرد خون به دلم کردی اونم خون به دلت کرد

بیچاره قلبم که باورت کرد هی تو میرفتی و میگفت دوباره برگرد

سخته باورش تلخ شه آخرش  بد کرد باهام آورد به جام ولی دوست دارمش

این به اون در از این ور رد شدی رد شد از اون در تو میگفتی عاشقت چی شد نموند پس