یه جاده ی صاف مثه دل تو الان لازممه با تو باشم بده قول

ابری شه هوا بارون روی شونه ات یه آفتاب بزنه رو گل روی گونت

آخ که چقدر با تو پشتم پره راستی نگفتم چه موهات خوش رنگ شده

نمیدونی چقد دوست دارم تورو  تو نمیدونی تا اومدی چه خبری شدو