اون وسط جا منم خالی کنید بعد من با مدل مو تایسونی

شاید منم پام سرید حالا نری تعریفشو جایی کنی

حاجی من از دو تا پیک دیگه میبینم اما نصف نیمه

میگه خیلی دیره میگم جدی میگه اخه واسه ما شیش صبح خیلی دیره

شتر دیدی ندیدی گفتن شایع اونجا بود میگی ندیدی

آها حالا شد الان نریزی زدمت اماده ام برای ناپرهیزی

بزن میزنیم سلامتی من چون خاکی تر از خودمو ندیدم

بزن میزنیم سلامتی تو چون رو دماغ فیل پره شبیه تو