اون اگه دلش تنگ شد بهش نگین از من

بهش بگید رفتم دیگه برنمیگردم نه

اون اگه یاد من کرد بهش بگید غیب شد

عاشق نبودی حیف تو بهش بگید فکر کن اون اگه

بهش بگید خوبه حالم این روزا رو به راهم

بهش بگید رد نمیدم دیگه ثمل قدیم سگ نمیشم