قربون خندت برم میمیرم من واست آخر سرم هر چی جزتو بود و دور کردم از دور و برم

همه دنیا میدونن من ازت عاشقترم آخ که دل میره برات تو فقط بخند

خودم میشم فدات چشم بد دور شه الهی که دراد

کور بشه هر کی خوشیمونو نخواد