اون که میدونست بره دیگه اروم نمیشم چرا نموندش پیشم

اون که بهم قول داده بود نره

چرا هر چی میام سمتت باز این جاده ها تموم نمیشن

هنوز از دیشب میگم کجاست

اون که بم قول داده بود نره صدام پر جون لبام خندس

هنوزم زندم بی تو نرفتم از دست

ولی هر جا میرم این دل لعنتیم میگیره هر شب مست

میخونم ازت میای بام تا تشو