اون حتما بهتر ا منه یه لحظم از توو فکرت نمیره حتما

مثه من نیست حرصت نمیده واسه من کسی مثلت نمیشه

اون حتما بهتر ا منه مثه من نیست که حرفات نره توو کتش

عصبی نمیشه بحث کنه بعد موندنت

همه چیو خورد کنه توی سر و صورتش حتما

گفتم حسمو بهش بذا ندونه این روزا تا همیشه چرا نمونه

تو بیرون و میکردی نگاه ا خونه میگفتی اون وسطیه ستارمونه