نه یک دم از جورت فغان‌ کردم نه دستی سوی آسمان‌ کردم

منم اکنون چو خاک راهی غباری درشام سیاهی

اگر مهری رخشد تو آن مهری اگر ماهی تابد تو آن ماهی