نکنه فکر کردی بخوای بری سمت در دوباره یکی

میرسه و درو میبنده نرو بی جنبه نرو بی جنبه

خودت نه ولی اون چشای لعنتی همیشه تو

هر شرایطی منو

میفهمه نرو بی جنبه نرو بی جنبه

من مغرورم یکم اگه تو بری منم مجبورم برم نذار

اون چشما مدیونم بشن نرو بمونیم دست تو دست هم

من مغرورم یکم اگه تو بری منم مجبورم برم نذار

اون چشما مدیونم بشن نرو بمونیم دست تو دست هم

منو نمیبینی از رفتارات معلومه جلوتو نمیگیرم نمیکنم مجبورت