بازنده بومه اما خدا دونه بد نومه قبل تو هیچکی دنیوه عاشقی بلد نومه

جان جانان من زیبای من تویی دلخواه من من یوسف و تو زلیخای من

تنی مجنونمه تویی لیلای من من ساحل و تویی دریای من

شوق فردای من زیبای من تویی دلخواه من اگه می یار نووشی خل وومه

من ارازل وومه گنگستر شهر آمل وومه